Kontakt

Regulamin serwisu

I. Postanowienia wstępne i ogólne zasady korzystania z Portalu

1. Zagadnienia wstępne

 1. Podmiotem prowadzącym portal internetowy pod domeną vincievents.pl jest S&P PARTNERS SPóŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPóŁKA KOMANDYTOWA, ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000410647, NIP 7792403928, REGON: 302040230, adres poczty elektronicznej: biuro@sppartners.pl;
 2. Regulamin niniejszy określa w szczególności zasady funkcjonowania portalu internetowego Vinci Events (Portalu), w tym zakres świadczonych odpłatnie i nieodpłatnie usług, tryb zawierania umów oraz prawa i obowiązki Administratora i Klienta.

 

2. Definicje

 1. Terminy użyte w dalszej części regulaminu oznaczają:
  1. Administrator – podmiot wskazany w 1.1 powyżej.
  2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli prowadzą we własnym imieniu i na własny rachunek działalność gospodarczą lub zawodową oraz założą konto Klienta, korzystając z Portalu w związku z prowadzoną działalnością lub zawodową.
  3. Portal – strona internetowa funkcjonująca pod domeną Vinci Events, wraz ze wszystkimi materiałami, podstronami oraz funkcjonalnościami, prowadzona przez Administratora, umożliwiająca Klientom zakładanie stron organizowanych przez nich Wydarzeń, celem ich promocji i zebrania odpowiedniej liczby Uczestników;
  4. Regulamin – niniejszy „Regulamin portalu Vinci Events w zakresie świadczenia usług na rzecz Klientów”;
  5. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, która dokonuje rejestracji i zgłoszenia jako uczestnik Wydarzenia.
  6. Wydarzenie - organizowane przez Organizatora wydarzenie o charakterze szkoleniowo-dydaktycznym, mogące przybrać postać konferencji, warsztatów lub serii wykładów, którego data, miejsce i czas odbycia, a także program przedstawione są na Stronie Wydarzenia.

 

3. Rejestracja Konta Klienta

 1. Warunkiem pełnego korzystania z Portalu, a w szczególności uzyskania możliwości zakupu pakietu wybranych usług, jest dokonanie rejestracji zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.
 2. W celu dokonania rejestracji, Klient powinien wypełnić i zatwierdzić dostępny na Portalu formularz rejestracyjny, wypełniając go prawdziwymi i aktualnymi danymi.
 3. Klient powinien w szczególności:
  1. podać swoje podstawowe dane identyfikacyjne, w tym imię i nazwisko (oraz nazwę w przypadku Klientów niebędących osobą fizyczną), adres e-mail;
  2. podać inne dane niż wskazane w pkt 3.1. powyżej, jeżeli są niezbędne do wystawienia przez Administratora faktury VAT;
  3. udzielić zgody na przetwarzanie przez Administratora wskazanych przez niego w formularzu rejestracyjnym danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy (jeżeli jest osobą fizyczną);
 4. Po wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego, Administrator wysyła na podany w formularzu adres e-mail link aktywujący założone przez Klienta konto. Z chwilą kliknięcia w link aktywujący, konto Klienta staje się aktywne i na okres 7 dni uzyskuje funkcjonalność konta demonstracyjnego zbliżonego do funkcjonalności abonamentu Vinci 500, jednak z ograniczeniem maksymalnej liczby uczestników mogących zarejestrować się na konferencję do 20. Docelową funkcjonalność Klient uzyskuje po opłaceniu rocznego abonamentu (Vinci 500 lub Vinci Pro). Szczegółowe informacje na temat różnic w funkcjonalności pomiędzy abonamentami Vinci 500 a Vinci Pro są dostępne na podstronie vincievents.pl w zakładce System Konferencyjny.
 5. W przypadku, gdy Klient jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, aktywacja konta Klienta może zostać uzależniona od przedłożenia dokumentów potwierdzających umocowanie danej osoby do działania w imieniu Klienta.

 

4. Usunięcie Konta Klienta

 1. Klient może w każdym czasie zażądać usunięcia swojego Konta Klienta, rezygnując jednocześnie z dostarczanych przez Portal usług. W przypadku, gdy Klient posiada trwające Wydarzenia, usunięcie konta Klienta może nastąpić wyłącznie po zakończeniu tych Wydarzeń.
 2. Ponowna rejestracja w Portalu jest możliwa w każdej chwili, chyba że konto Klienta zostało usunięte przez Administratora z uwagi na naruszenie Regulaminu.
 3. Usunięcie konta Klienta, z zastrzeżeniem ustępu 4 poniżej, nie powoduje powstania po stronie Administratora obowiązku zwrotu uiszczonych przez Klienta kwot pieniężnych za zakupione pakiety usług, które nie zostały wykorzystane.

 

5. Prawa i obowiązki Klienta

 1. Uzyskanie statusu Klienta umożliwia korzystanie z funkcji dostępnych na Portalu, w tym tworzenie stron Wydarzeń i zarządzanie trwającymi Wydarzeniami, dostęp do historii stworzonych stron Wydarzeń, dostęp do narzędzi projektowych stron Wydarzeń, a także do innych funkcjonalności Portalu.
 2. Klient zobowiązany jest przy korzystaniu z Portalu do:
  1. przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  2. poszanowania dóbr osobistych oraz interesów osób trzecich i Administratora,
  3. niekorzystania i nierozpowszechniania jakichkolwiek treści, programów i aplikacji, które mogłyby zaszkodzić innym Klientom lub Uczestnikom (m.in. wirusów), naruszyć ich prywatność (programów spyware) lub prezentować im niechciane treści (oprogramowanie adware),
  4. zachowania kultury osobistej w komunikacji z Uczestnikami i Administratorem.
 3. Klient zobowiązany jest na bieżąco aktualizować dane podane w trakcie rejestracji niezwłocznie po tym jak staną się nieaktualne, a także informować Administratora o zmianach wszelkich okoliczności mających istotny wpływ na obowiązki Administratora, w tym obowiązki prawnopodatkowe.

 

II. Świadczenie usług

6. Postanowienia ogólne

 1. W ramach Portalu Administrator umożliwia Klientom dostęp do następujących funkcjonalności:
  1. Zaprojektowanie strony internetowej Wydarzenia – możliwość skorzystania z dostępnych w Portalu narzędzi do projektowania stron WWW, w tym do wykorzystania automatycznie generowanych szablonów strony konferencji, wprowadzenia grafik lub tekstu, a także wyboru i zaimplementowania innych dostępnych funkcjonalności.
  2. Umieszczenie strony internetowej Wydarzenia na serwerze – możliwość zamieszczenia stworzonej strony Wydarzenia na serwerze Administratora pod osobną subdomeną (w przypadku abonamentu Vinci 500 oraz Vinci 500 Demo) lub domeną (w przypadku abonamentu Vinci Pro), w taki sposób aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  3. Uzyskanie dostępu do bazy danych uczestników Wydarzenia – możliwość zawarcia umowy licencji na wykorzystanie bazy danych Uczestników Wydarzenia, której producentem i wyłącznie uprawnionym do jej wykorzystania w całości lub w istotnej części pozostaje Administrator.

 

7. Tworzenie i umieszczanie stron Wydarzenia

 1. W celu utworzenia Wydarzenia, należy wypełnić odpowiedni formularz, podając m.in.:
  1. nazwę wydarzenia oraz opcjonalnie maksymalną liczbę uczestników (w przypadku konta demonstracyjnego jest ona na stałe ograniczona do 20),
  2. dane adresowe Wydarzenia,
  3. datę odbycia Wydarzenia,.
 2. Tematyka Wydarzenia może być co do zasady dowolna, przy czym Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia Wydarzenia, jeżeli prezentowane na nim treści mogłyby naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje.
 3. Usunięcie Wydarzenia z przyczyn powyższych nie uprawnia Klienta do odstąpienia od zakupionego pakietu usług, ani nie powoduje obowiązku zwrotu wpłaconych kwot. Klient może w granicach zakupionego pakietu dodawać kolejne Wydarzenia.
 4. Po utworzeniu Wydarzenia, tworzona jest automatycznie generowana strona wydarzenia. W celu jej modyfikacji klient może skorzystać z dostarczanych w ramach Portalu narzędzi oraz oprogramowania.
 5. Dostęp do modyfikacji stworzonych wydarzeń i stron wydarzeń jest możliwy za pośrednictwem konta Klienta.
 6. Klient może aktywować dla danego Wydarzenia umieszczoną na serwerze Administratora stronę konferencji pod osobną subdomeną (lub w przypadku abonamentu Vinci Pro również domeną), tak aby umożliwić potencjalnym Uczestnikom Wydarzenia dostęp do Strony internetowej i zapisywanie się Uczestników.
 7. Administrator zapewnia wsparcie techniczne dla funkcjonowanie strony internetowej Wydarzenia oraz zbiera dane osobowe uczestników. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za wprowadzane przez Klienta treści. Po uzyskaniu wiarygodnej informacji lub urzędowego zawiadomienia Administratorowi przysługuje prawo usunięcia treści, które w jakikolwiek sposób naruszają porządek prawny, dobre obyczaje lub prawa osób trzecich.

 

8. Licencja bazy danych Uczestników

 1. Administrator pozostaje wyłącznie uprawnionym do bazy danych Uczestników Wydarzenia i w tym zakresie uważany jest za „producenta” w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, posiadającego wyłączne i zbywalne prawo pobierania danych i wtórnego ich wykorzystania w całości lub w istotnej części, co do jakości lub ilości.
 2. Administrator udziela Klientowi nieodpłatnej, niewyłącznej oraz ograniczonej czasowo licencji na korzystanie z bazy danych Uczestników wyłącznie dla celu organizacji i przeprowadzenia Wydarzenia. Klient ma prawo do wykorzystywania danych Uczestników tak długo, jak posiada wykupiony aktywny abonament.
 3. Klient może zawrzeć z Administratorem umowę licencyjną na korzystanie z danych w szerszym zakresie niż został określony w ust. 2 powyżej. W tym celu powinien skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@vincievents.pl
 4. Przekazując Klientowi dane osobowe Uczestników, Administrator informuje o tym fakcie wszystkie osoby, których dane zawarte są w przekazywanej bazie danych. Powiadomienie będzie zawierało informacje wymagane zgodnie z art. 25 ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Z momentem otrzymania danych, Klient staje się ich administratorem w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych w związku z czym:
  1. zobowiązany jest spełnić wszystkie przewidziane prawem obowiązki administratora danych osobowych,
  2. zobowiązany jest samodzielnie ocenić czy odebrane przez Administratora zgody dają wystarczającą podstawę do przetwarzania danych w celach zamierzonych przez Klienta.
 6. Pomimo iż Klient staje się administratorem danych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, to całość praw do przekazanej bazy danych (praw „producenta” bazy danych w rozumieniu ustawy o ochronie baz danych) zachowuje Administrator. W związku z powyższym, Klient upoważniony jest do przetwarzania danych tylko w zakresie i w czasie określonym udzieloną przez Administratora licencją.

 

9. Wynagrodzenie

 1. Świadczenie za pośrednictwem Portalu opisanych niniejszym Regulaminem usług następuje odpłatnie.
 2. Przez okres 7 dni po utworzeniu nowego konta przez Klienta, uzyskuje on ograniczony dostęp demonstracyjny do systemu (abonament Vinci 500 Demo).
 3. Klient może uzyskać pełny dostęp do opisanych wyżej usług poprzez zakup jednego z pakietów wskazanych w Cenniku, znajdującym się pod adresem vincievents.pl w zakładce System Konferencyjny. Zakupu można dokonać m.in. za pośrednictwem przycisku Kup Abonament w panelu administracyjnym.
 4. Aby zakupić wybrany pakiet usług, Klient powinien zalogować się na konto Klienta, a następnie za pomocą odpowiedniego formularza dokonać wyboru pakietu, określenia sposób płatności oraz dokonania zapłaty.
 5. Pakiet staje się aktywny po potwierdzeniu przez Administratora otrzymania płatności. Czas potwierdzenia otrzymania płatności zależy od wybranego przez Klienta sposobu płatności.
 6. Administrator dopuszcza następujące sposoby płatności: przelew na konto.
 7. W przypadku nieprzedłużenia abonamentu lub upływu terminu objętego abonamentem, Klient uzyskuje dostęp do systemu w trybie tylko do odczytu, a strony Wydarzeń stają się niewidoczne dla Uczestników i innych przeglądających. Administrator podejmie starania aby nie usuwać kont Klientów, którzy nie posiadają aktywnego abonamentu (nie zostały opłacone) przez okres 3 miesięcy od daty upływu terminu ostatniego abonamentu. Administrator nie gwarantuje jednak zachowania danych i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty spowodowane ich usunięciem.

 

III. Aplikacja VINCI Mobile

10. Działanie aplikacji

 1. Aplikacja VINCI Mobile pozwala na wyświetlanie informacji o konferencji, wypełnianie ankiet i testów oraz komunikację z innymi uczestnikami konferencji.
 2. Aplikacja VINCI Mobile umożliwia załączanie zdjęć awatarów oraz wysyłanie zdjęć innym uczestnikom przy pomocy czata.
 3. Aplikacja VINCI Mobile umożliwia moderatorom konferencji skanowanie kodów QR uczestników i zaznaczanie im obecności.

IV. Odpowiedzialność

11. Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator zobowiązany jest wyłącznie do zapewnienia funkcjonowania Portalu, z zastrzeżeniem awarii i przerw technicznych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez Klienta lub Uczestników na stronach internetowych Wydarzeń za pomocą dostępnych w Portalu narzędzi.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Klientowi przez osoby korzystające z Portalu lub biorące udział w organizowanym Wydarzeniu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Portalu. O zaplanowanych przerwach, wynikających z potrzeby przeprowadzenia określonych prac, Administrator będzie informował Klientów za pomocą stosownych komunikatów.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zgodność ze stanem faktycznym danych i innych informacji podawanych Klientowi przez Uczestników.
 5. W przypadku zawarcia umowy licencji bazy danych Uczestników, Administrator odpowiada wyłącznie za prawdziwość złożonych Klientowi oświadczeń w przedmiocie treści wyrażonych przez Uczestników zgód, a także za to, że zgody te pozostają aktualne na dzień zawarcia umowy. Administrator nie odpowiada za:
  1. podanie nieprawdziwych danych przez Uczestników,
  2. nieprzydatność przekazanych danych lub nieadekwatność odebranych od Uczestników zgód dla realizacji zamierzonych przez Klienta celów,
  3. błędną ocenę Klienta co do możliwości wykorzystania danych w określony sposób i związane z nią skutki naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,
  4. przetwarzanie przez Klienta danych osobowych Uczestników w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
  5. skorzystanie przez jednego lub większą liczbę Uczestników, po zawarciu umowy licencji lub po przekazaniu Klientowi bazy danych, z uprawnień zmierzających do zakazania nabywcy danych wykorzystywania ich lub przetwarzania w określonych celach.

 

12. Odpowiedzialność Klienta

 1. Klient odpowiada samodzielnie względem Uczestników za zorganizowanie Wydarzenia, spełnienie zapewnień złożonych w toku promocji i reklamy Wydarzenia oraz podanych na stronie internetowej Wydarzenia.
 2. Klient odpowiada samodzielnie względem Uczestników za szkody doznane przez nich w trakcie Wydarzenia, zarówno te pozostające w związku z działaniem samego Klienta, jak i wynikające z działania lub zaniechania innych Uczestników lub osób trzecich.
 3. W przypadku obciążenia Administratora odpowiedzialnością za niespełnienie powyższych obowiązków, Klient obowiązany jest do zapłaty Administratorowi na pierwsze żądanie, w terminie 7 dni od doręczenia wezwania, wszystkich poniesionych przez niego z tego tytułu kosztów, w tym w szczególności odszkodowań, kosztów prowadzenia postępowań oraz kosztów obsługi prawnej. Nadto, Klient zobowiązany jest wstąpić do wszelkich postępowań jeszcze niezakończonych i zwolnić Administratora z wynikającej z powyższych okoliczności odpowiedzialności.
 4. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków licencji bazy danych Uczestników Wydarzenia, w szczególności w przypadku wykorzystania danych w celach nieobjętych upoważnieniem Administratora lub w przypadku wykorzystywania danych osobowych poza okresem obowiązywania licencji, konto Klienta może zostać zablokowane.

 

13. Naruszenie Regulaminu

 1. W przypadku ustalenia przez Administratora, że Klient narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, jak również w przypadku uzyskania wiarygodnej informacji w tym zakresie, Administrator może według własnego uznania i w zależności od ciężaru naruszenia:
  1. upomnieć Klienta, wzywając go jednocześnie do zaniechania naruszeń,
  2. zażądać złożenia przez Klienta stosownych wyjaśnień i dokumentów,
  3. usunąć zamieszczone na za pomocą Portalu strony internetowe Wydarzeń,
  4. zablokować konto Klienta na czas nieokreślony,
  5. usunąć konto Klienta.
 2. Wskazane powyżej kary mogą podlegać łączeniu.
 3. Jeżeli w wyniku naruszenia Regulaminu dojdzie do usunięcia konta Klienta, Administrator może zakazać Klientowi ponownej rejestracji na Portalu.
 4. Wszelkie decyzje Administratora wydane na podstawie przepisów paragrafu niniejszego będą doręczane Klientowi drogą elektroniczną, na adres e-mail widniejący w ustawieniach konta Klienta.
 5. Klient może złożyć odwołanie od decyzji Administratora w terminie 14 dni od wysłania mu decyzji o wymierzeniu kary. Odwołanie powinno zawierać:
  1. login Klienta,
  2. opis stanu faktycznego,
  3. wniosek o uchylenie kary, ewentualnie o zmianę rodzaju kary na inny.
 6. Odwołanie należy przesłać na adres e-mail: biuro@vincievents.pl
 7. Administrator rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia i w tym samym terminie wydaje decyzję uwzględniającą albo oddalającą odwołanie. Decyzja w sprawie odwołania jest ostateczna.
 8. Niezależnie od postępowania w sprawie o naruszenie Regulaminu, Klient ponosi przewidzianą prawem odpowiedzialność cywilną lub karną za działania dokonane za pośrednictwem Portalu lub w związku z organizacją Wydarzenia.

 

V. Postanowienia końcowe

14. Przetwarzanie danych osobowych

 1. W przypadku gdy Klientem jest osoba fizyczna, Administrator będzie przetwarzał jej dane osobowe podane podczas procesu rejestracji w celu świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem Portalu oraz w celu zawierania, wykonywania i rozliczania umów o świadczenie usług zlecanych przez Klienta.
 2. Administrator w odniesieniu do danych osobowych o których mowa powyżej jest ich administratorem w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Administrator może powierzyć przetwarzania zbioru danych osobowych Klientów podmiotom zewnętrznym, działającym na zlecenie Administratora. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których powierzenie danych jest niezbędne dla świadczenia usług hostingowych, obsługi informatycznej, obsługi księgowej lub prawnej oraz innych usług świadczonych na rzecz Administratora i na jego zlecenie.
 4. Administrator usuwa dane osobowe Klientów oraz ewentualnie ich przedstawicieli ustawowych, których konta zostały usunięte, chyba że przetwarzanie tych danych jest niezbędne dla dochodzenia roszczeń przysługujących Administratorowi względem Klienta.

 

15. Dochodzenie roszczeń

 1. Prawem właściwym dla umowy o świadczenie przez Portal usług elektronicznych jest prawo polskie.
 2. Spory wynikające ze stosunków prawnych nawiązywanych w ramach funkcjonowania Portalu oraz sprawy w przedmiocie jakichkolwiek roszczeń lub praw wynikających z niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez polskie sądy powszechne.
 3. Sądem właściwym w sporach pomiędzy Administratorem a Klientem zawierającym umowę w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, będzie sąd miejsca siedziby Administratora.

 

16. Zmiany Regulaminu

 1. Administrator zastrzega prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Wprowadzone zmiany będą ogłaszane za pośrednictwem Portalu oraz poprzez doręczenie wiadomości e-mail zawierającej link do zmian.
 2. Zmiany nie będą miały wpływu na sytuację prawną Klientów posiadających wykupiony abonament, aż do momentu zakupu kolejnego abonamentu lub przedłużenia dotychczasowego.
 3. Jednakże, jeżeli zmiany Regulaminu będą miały ze względu na swój charakter wpływ na sytuację prawną także pozostałych Klientów, zostaną oni o tym powiadomieni wraz z pouczeniem o możliwości wypowiedzenia umowy (dotychczasowego abonamentu) w terminie 7 dni.