Kontakt

Polityka prywatności

1. Zagadnienia wstępne

 1. Niniejsza polityka prywatności opisuje sposó;b postępowania z danymi osobowymi Użytkownikó;w strony internetowej znajdującej się pod domeną www.vincievents.pl (Serwisu).
 2. Serwisem zarządza Administrator. Administratorem Serwisu jest S&P PARTNERS SPó;ŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPó;ŁKA KOMANDYTOWA, ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań.
 3. Użytkownikiem jest każdy podmiot odwiedzający lub przeglądający strony Serwisu lub korzystający z usług dostarczanych w ramach Serwisu.
 4. Serwis pozyskuje dane użytkownika i informacje o jego aktywności związanej z korzystaniem z Serwisu poprzez następujące działania:
  1. Zbieranie danych dobrowolnie wprowadzanych przez Użytkownika, za pomocą formularzy dostępnych w Serwisie,
  2. Poprzez wykorzystanie plikó;w cookie (tzw. "ciasteczek"), zapisywanych w urządzeniu końcowym (komputerze Użytkownika lub innym urządzeniu Użytkownika posiadającym połączenie z Internetem oraz umożliwiającym przeglądanie stron internetowych, zapisywanie i przechowywanie danych),
  3. Poprzez automatyczne rejestrowanie informacji o aktywności Użytkownika, w tym poprzez gromadzenie tzw. logó;w serwera.

 

2. Informacje podane dobrowolnie

 1. Użytkownik może przeglądać strony Serwisu anonimowo. Jednakże, skorzystanie z oferowanych w Serwisie usług, w tym w szczegó;lności wykupienie abonamentu oraz możliwość zakładania i tworzenia stron wydarzeń (konferencji, warsztató;w, itp.) wiąże się z obowiązkiem rejestracji i podania wymaganych danych.
 2. Użytkownik podaje Administratorowi stosowne dane za pośrednictwem formularzy. Za pomocą dostępnych w Serwisie formularzy zbierane są wyłącznie informacje podane przez Użytkownika dobrowolnie.
 3. Poza informacjami określonymi powyżej, Serwis może rejestrować w sposó;b automatyczny informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 4. Informacje podane przez Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celach określonych w treści odebranych przez Administratora zgó;d, a także w celu należytego świadczenia usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 5. Jeżeli podane przez Użytkownika informacje będą stanowiły dane osobowe w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2014.1182 z 2014.09.03), Administrator zapewni im ochronę przewidzianą przez przepisy tej ustawy oraz spełni wszelkie obowiązki wynikające z przepisó;w określających zasady przetwarzania i zabezpieczania tego rodzaju informacji.

 

3. Informacje zawarte w plikach „cookies”

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczegó;lności pliki tekstowe, któ;re przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z któ;rej pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, mających na celu ustalenie w jaki sposó;b Użytkownicy korzystają z Serwisu, a w konsekwencji dokonywanie zmian w Serwisie, służących ulepszaniu jego zawartości i jej struktury;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu nie jest niezbędne każdorazowe wpisywanie loginu i hasła;
  3. ustalanie profilu preferencji Użytkownika, dzięki czemu możliwe jest dostarczanie mu dopasowanych, spersonalizowanych przekazó;w reklamowych przez wspó;łpracujące z Serwisem sieci reklamowe, w szczegó;lności sieć Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plikó;w cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, któ;re przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania odpowiedzialnego za przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plikó;w cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) co do zasady dopuszcza przechowywanie plikó;w cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki. W tym celu powinien zapoznać się z instrukcją obsługi używanego oprogramowania lub skontaktować się z jego producentem lub dystrybutorem.
 7. Wyłączenie przez Użytkownika możliwości stosowania plikó;w cookies może wpłynąć na ograniczenie dostępu do niektó;rych funkcjonalności Serwisu lub jego nieprawidłowe działanie.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane także przez wspó;łpracujące z Administratorem serwisy reklamowe, w szczegó;lności przez sieć reklamową Google, do wyświetlenia reklam spersonalizowanych w oparciu o ustalone preferencje Użytkownika.

 

4. Informacje zbierane automatycznie

 1. Informacje o niektó;rych zachowaniach Użytkownikó;w podlegają zbieraniu i gromadzeniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do administrowania Serwisem.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokó;ł HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami.

 

5. Bezpieczeństwo informacji

 1. Administrator dokłada wszelkich starań aby zebrane informacje były odpowiednio zabezpieczone przed ich ujawnieniem, zniszczeniem, zmianą lub zabraniem przez osoby nieuprawnione i stosuje w tym celu właściwe środki techniczne i organizacyjne.
 2. W zakresie przetwarzania danych osobowych, Administrator stosuje zabezpieczenia przewidziane przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. tekst jednolity: Dz.U.2014.1182 z 2014.09.03. - dalej Ustawa) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkó;w technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024 – dalej Rozporządzenie).
 3. Dane przesyłane drogą elektroniczną są zabezpieczone przed ich pozyskiwaniem i modyfikowaniem przez osoby nieuprawnione poprzez zastosowanie następujących zabezpieczeń:
  1. Kontrola dostępu
  2. szyfrowanie danych
 4. Administrator stosuje następujące typy zabezpieczeń zgromadzonych informacji : kontrola dostępu, oprogramowanie antywirusowe.

 

6. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisó;w Ustawy jest Administrator ( S&P PARTNERS SPó;ŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPó;ŁKA KOMANDYTOWA, ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań).
 2. Dane osobowe Użytkownika będą zbierane w celach wynikających z treści odbieranych zgó;d.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich brak może uniemożliwić wykonanie usług bądź realizację umó;w zawartych z wykorzystaniem Serwisu.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, któ;re realizuje po zalogowaniu się do założonego konta użytkownika. Użytkownik ma prawo poprawiania swoich danych, co realizuje po skorzystaniu z odpowiednich opcji dostępnych w panelu ustawień zalogowanego Użytkownika.

 

7. Aplikacja VINCI Mobile

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisó;w Ustawy jest Administrator ( S&P PARTNERS SPó;ŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPó;ŁKA KOMANDYTOWA, ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań).
 2. Dane osobowe Użytkownika będą zbierane w celach wynikających z treści odbieranych zgó;d.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich brak może uniemożliwić wykonanie usług bądź realizację umó;w zawartych z wykorzystaniem aplikacji.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, któ;re realizuje po zalogowaniu się do założonego konta użytkownika. Użytkownik ma prawo poprawiania swoich danych, co realizuje po skorzystaniu z odpowiednich opcji dostępnych w panelu ustawień zalogowanego Użytkownika.
 5. Zdjęcia wysyłane przy pomocy czata oraz zdjęcia awatarów są bezpiecznie przechowywane na serwerach Usługodawcy.
 6. Zdjęcia z czata lub awatarów są przetwarzane wyłącznie w celu realizowania usługi czata oraz wyświetlania awatarów uczestników.
 7. Zdjęcia z czata lub awatarów mogą zostać usunięte na życzenie uczestnika.
 8. W celu usunięcia zdjęć z czata lub awatarów w celu ich usunięcia należy skontaktować się z Usługodawcą przy pomocy formularza na stronie http://vincievents.com.
 9. Zdjęcia kodów QR nie są przechowywane na serwerze.

 

8. Udostępnienie danych innym podmiotom

 1. Administrator nie będzie udostępniał danych dotyczących Użytkownikó;w osobom trzecim, chyba że uzyska w tym celu zgodę Użytkownika, będzie to niezbędne dla wykonania usług na rzecz Użytkownika lub będzie do tego zobowiązany na podstawie obowiązujących przepisó;w prawa.
 2. Zastrzeżenie powyższe nie dotyczy informacji udostępnianych wspó;łpracującym z Serwisem sieciom reklamowym i innym partnerom Serwisu o któ;rych mowa w art. 3 niniejszej Polityki. Bez wyraźnej zgody Użytkownika nie będą jednak przekazywane dane ujawniające tożsamość Użytkownika.
 3. Administrator po uzyskaniu stosownej zgody udostępni dane osobowe Użytkownika podmiotom wspó;łpracującym z Administratorem do ich przetwarzania w celach marketingowych.
 4. Administrator przewiduje powierzenie danych Użytkownika podmiotom zewnętrznym w rozumieniu art. 31 Ustawy. Powierzenie danych nastąpi wyłącznie w celu ich przetwarzania na rzecz i zlecenie Administratora. Dane mogą być powierzone następującym kategoriom podmiotó;w:
  1. świadczącym usługi informatyczne (wykonywanie zleceń związanych z funkcjonowaniem Serwisu, naprawą awarii Serwisu itp.),
  2. dostarczającym hosting (serwery na któ;rych będą gromadzone pliki i dane związane z funkcjonowaniem Serwisu),
  3. świadczącym usługi księgowo-rachunkowe (wystawianie rachunkó;w, faktur),
  4. świadczącym usługi w zakresie dostarczania przesyłek do Użytkownikó;w,
  5. świadczącym usługi marketingowo-reklamowe na rzecz Administratora,
  6. świadczącym usługi prawno-windykacyjne.

 

9. Kontakt

 1. Użytkownik ma zapewniony kontakt z Administratorem, w tym możliwość zgłaszania zastrzeżeń, skarg, lub wnioskó;w. Każde zgłoszenie będzie rozpatrywane w rozsądnym terminie.
 2. Administrator może wysyłać Użytkownikowi wiadomości związane z funkcjonowaniem Serwisu.
 3. Kontakt jest realizowany poprzez e-mail lub poprzez narzędzia dostarczane w ramach Serwisu.